Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością- edycja 2024

znaki_strona_www 3.png

Gmina Domaszowice w dniu 31.01.2024r. zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2024 r. środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem’’ na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Na podstawie tej umowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach będzie realizował resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 128 400,00 zł, wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 128 400,00 zł.

Okres realizacji Programu od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Celem Programu jest realizowanie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, zwiększenie szans tych osób na prowadzenie bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia poprzez pomoc w podejmowaniu codziennych aktywności. 

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalno-sportowe /rozrywkowe /społeczne),

 • zakupach, (z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji),

 • załatwianiu spraw urzędowych,

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami i instytucjami

 • korzystaniu z dóbr kultury i rekreacji (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

 • doraźnej, okazjonalnej pomocy w domu , jeśli spełnia cele określone programem.

OPS w Domaszowicach zaplanował wsparcie dla opiekunów 1 dziecka niepełnosprawnego, 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub innego równoważnego, 2 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, 1 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną .

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach
tel. 77 419 44 51

 

plakat__fundusz__celowy__420x297 3-1.jpeg

 

logo 2024.jpeg

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMASZOWICACH OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA -2024.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
  w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 3. osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi tj. osób posiadających orzeczenie
  o niepełnosprawności lub inne równoważne ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności

 

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program AOOzN realizowany będzie w okresie 01.01.2024- 31.12.2024r.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Domaszowicach:

 • Karty zgłoszenia do programu AOOzN”- zał. Nr 7 do Programu

 •  klauzuli informacyjnej RODO – druki w załączeniu

 • Karty zakresu czynności w ramach usług AOOzN” – zał. Nr 8 do Programu

 • uzasadnienia jakie usługi asystencji AOOzN pozwolą na aktywne uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w życiu społeczno-kulturalnym i w jaki sposób wpłyną na zaspokojenie potrzeb osoby niepełnosprawnej

 • należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności.

!!Zgłoszenia do Programu przyjmujemy do dnia 08 września 2023 roku!!

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

Zgłoszenia należy dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaszowicach, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

 

Załączniki:

DOCXZalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx (36,77KB)

DOCXZalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890.docx (26,64KB)

DOCXZalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994.docx (22,05KB)

 

Szczegóły Programu są zawarte na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (również
w załączniku). Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Domaszowicach pod numerem telefonu 77 419 44 51 wew. 113

 Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024