Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH -SCHRONISKA

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Gminy Domaszowice

           I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach

ul. Główna 24 A, 46-146 Domaszowice

tel. 77 419 44 51

Adres e-mail: ops@ops.domaszowice.pl

          II. Tryb udzielenie zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

         III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia w:

  1. schronisku dla osób bezdomnych ,

  2. schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
   dla których Gmina Domaszowice jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności  i uzyskanie samodzielności życiowej.

 3. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy opieki i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Schronisko zapewnia tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 4. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej o udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, którą wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 6. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych był zgodny z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

 7. Schronisko o którym mowa w pkt.1.a oraz 1.b powinno funkcjonować i realizować zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018r. poz. 896).

 8. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę określającą prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Zamawiającego, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

 9. Wykonawca wyłoniony z zapytania obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia Zamawiającemu: dokumentów współpracy osób skierowanych przez Zamawiającego z innymi placówkami, policją i innymi instytucjami.

         IV. Niezbędne wymagania:

W postępowaniu będą brały udział wyłącznie oferty podmiotów, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

          V. Termin realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca związany jest ofertą od stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r.

 2. W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność umieszczenia osoby z terenu Gminy Domaszowice.

         VI. Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą, w której cena będzie najniższa.

 2. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta w najbliższej odległości od gminy Domaszowice.

   

  VII. Przygotowanie ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną.

 2. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy.

  VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełniony formularz „Oferta” oraz „Oświadczenia”, według wzoru określonego w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 16 stycznia 2020 r., do godz. 15:30 drogą pocztową lub w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dot. schronisk”, drogą elektroniczną na e-mail: Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

         IX. Dodatkowe informacje:

 1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.

 2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 5. Podczas przystąpienia do pisemnego podpisania Porozumienia z wybranym Wykonawcą, Zamawiający zażąda:

  1. przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku ofert nadesłanych do Zamawiającego w formie skanów / kopii.

  2. wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

  3. w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

  4. w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

  5. statut.

Osoba odpowiedzialna do kontaktów: Bożena Białkowska – Kierownik tel. 77 419 44 51, e-mail: kierownik@ops.domaszowice.pl

DOCOferta.doc (14,50KB)

DOCOświadczenie.doc (13,00KB)