Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego- rozstrzygnięty

 

 


PDFInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.pdf (366,15KB)


Domaszowice, dn. 30.01.2019 r.


 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

- ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego


 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach

ul. Główna 24 A

46 – 146 Domaszowice

Informujemy, iż:

 1. Do naboru na wolne stanowisko urzędnicze aplikację złożył jeden (1) kandydat, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikował się do drugiego etapu rekrutacji.

 2. O dalszym etapie naboru kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.


 

Członkowie Komisji:

Przewodnicząca Komisji /-/ Bożena Białkowska

Członek /-/ Teresa Bartosik

Członek /-/ Jolanta Sławska


 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 24a, 46-146 Domaszowice

 

1. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

 • korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym akty wykonawcze , ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego,

 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

3. Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 • doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, pedagogiczne, socjalne,

 • dyspozycyjność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu,

 • poprawna komunikacja pisemna, umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Udzielanie informacji dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami.

 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych.

 5. Przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu.

 6. Przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń.

 7. Prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 8. Współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi.

 9. Przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

 10. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

 11. Doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami.

5. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca na pełny etat.

 2. Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku, (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

 3. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

 4. Wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 5. Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 6. Kontakty bezpośrednie i telefoniczne, mailowe z klientami Ośrodka.

6. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z CV.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach.

 4. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy.

 5. Oświadczenia, podpisane własnoręcznie przez kandydata, o:

 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).

7. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w grudniu 2018 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Główna 24a, 46-146 Domaszowice, z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, w terminie do 25 stycznia 2019 r. do godz. 15.30

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

 5. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach, 46 – 146 Domaszowice, ul. Glówna 24 A.

 7. Bliższych informacji udziela: Bożena Białkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 77 419 44 51.

 

Domaszowice, 14.01.2019 r.

                                                                                                                          Kierownik Ośrodka

                                                                                                                             Pomocy Społecznej

                                                                                                                           /-/ Bożena Białkowska