Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Domaszowice, dnia 06.12.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Główna 24

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert na  wykonanie usługi:

1. Przedmiot zamówienia

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach.

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

3. Miejsce złożenia oferty:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 24, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:  

Osoba do kontaktu: Bożena Białkowska tel. 77 419 44 51

5. Termin złożenia oferty: do 14.12. 2018 r.  do godz. 10.00

6. Warunki płatności: przelew 14 dni

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług

 

                                                                                   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                w Domaszowicach
                                                                                 Bożena Białkowska

 

 

Załącznik do Zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice

 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy społecznej w Domaszowicach: ops@ops.domaszowice.pl, tel. 77/419-44-51*.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot. zimowego utrzymania dróg gminnych prowadzonego w procedurze zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986),

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

   

 • Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.